Corkscrew

Corkscrew bottle opener with white logo text.